Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

STT Fast500 Doanh nghiệp