Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

STT Fast500 Doanh nghiệp