Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 427 CÔNG TY CP KHÍ CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ