Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

STT Fast500 Doanh nghiệp