HANDICO52 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

08/09/2017

Chuyên mục:

Sáng ngày 17/5/2017, tại Trụ sở công ty – tòa nhà 4F, KĐT Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của 32 cổ đông là chủ sở hữu và ủy quyền đại diện 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hào – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Cường – ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc và ông Hoàng Văn Tuyến – Uỷ viên HĐQT- Phó tổng giám đốc, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo của Hội đồng quản trị. Theo đó, năm 2016 trong bối cảnh khó khăn và thách thức đối với lĩnh vực xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản, vượt lên tất cả, hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 năm 2016 vẫn tiếp tục đà tăng trưởng, cụ thể: Tổng giá trị sản lượng đạt 622.5 tỷ; Tổng doanh thu đạt 450 tỷ; Nộp ngân sách 9,5 tỷ…

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 685 tỷ đồng, tổng doanh thu là 637 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân theo đầu người là 6,3 triệu đồng/người/tháng.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: 

Ông Vũ Hải Nam đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. 

Ông Nguyễn Thế Hanh - Phó Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017. 

 Bà Lê Thị Thuận - Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo tại chính năm 2016. 

 Ông Nguyễn Mạnh Hào - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT. 

 Ông Mai Công Quyền  - cổ đông công ty phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội. 

 Các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội. 

 Ông Lê Thanh -  Trưởng ban thư ký trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

 

Handico52