Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Khai khoáng khác và kinh doanh các sản phẩm khác từ khai khoáng )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Khai khoáng khác và kinh doanh các sản phẩm khác từ khai khoáng )

STT Fast500 Doanh nghiệp