Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ da và sản phẩm có liên quan )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ da và sản phẩm có liên quan )

STT Fast500 Doanh nghiệp