Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ da và sản phẩm có liên quan )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ da và sản phẩm có liên quan )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 180 CONG TY CP GIÀY VĨNH YÊN
2 214 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH
3 294 CÔNG TY CP SẢN XUẤT GIÀY KHẢI HOÀN
4 395 CÔNG TY CP GIÀY THIÊN LỘC