Phương pháp xếp hạng FAST500

25/02/2019

Chuyên mục:

Phương pháp xếp hạng FAST 500 được xây dựng đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch và khoa học.

 

Giai đoạn 1: Lựa chọn những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xếp hạng

Các doanh nghiệp được xếp hạng trong FAST500 đảm bảo những tiêu chí sau đây:

  • Là các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và hoạt động ổn định hơn 4 năm tính đến thời điểm công bố xếp hạng

  • Có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm về doanh thu trong giai đoạn 4 năm liên tiếp (tính theo chỉ tiêu tăng trưởng kép CAGR) cao

  • Có hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt và ổn định

  • Chấp hành tốt luật pháp và chính sách của Nhà nước.

 

Giai đoạn 2: Xếp hạng doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng FAST500

Các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn (sau khi lọt qua giai đoạn 1) được xếp hạng khách quan dựa theo tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình (CAGR) giai đoạn 4 năm gần nhất và các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh (tổng tài sản, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng tài sản...).

 

Giai đoạn 3: Công bố xếp hạng

Bảng Xếp hạng FAST500 được công bố trên website chương trình www.fast500.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.