Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ )

STT Fast500 Doanh nghiệp