Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy )

STT Fast500 Doanh nghiệp