Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh nhựa và sản phẩm từ nhựa )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh nhựa và sản phẩm từ nhựa )

STT Fast500 Doanh nghiệp