Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm khác )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm khác )

STT Fast500 Doanh nghiệp