Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

STT Fast500 Doanh nghiệp