Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
( Viễn thông )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Viễn thông )

STT Fast500 Doanh nghiệp